มุมการจัดการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

จังหวัดหนองบัวลำภู PDF Print E-mail
  
Saturday, 07 July 2007 09:54

สารบัญ

จังหวัดหนองบัวลำภู

1. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองบัวลำภู

                1.1 ข้อมูลทั่วไป

                1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                1.3 แผนที่จังหวัด

2. สภาพภูมิอากาศและฝนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                2.1 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                                2.1.1 อุณหภูมิ

                                2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

                                2.1.3 ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ

                                2.1.4 ช่วงแสง

                2.2 สภาพน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

3. สภาพดินในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                3.1 สภาพดินโดยทั่วไป

                3.2 แผนที่กลุ่มชุดดิน

                3.3 ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร   

                3.4 การจำแนกความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับปลูกพืช

                3.5 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวทางการแก้ไข

                3.6 ภาพ Profile ดินแต่ละชุด

                3.7 แผนที่แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต

4. แหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                4.1 สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไป

                4.2 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทาน

5. ระบบการผลิตและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดหนองบัวลำภู

                5.1 การผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดหนองบัวลำภู

                5.2 พืชเศรษฐกิจ

6. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                6.1 พันธุ์ข้าว

                6.2 เหตุผลในการใช้พันธุ์ข้าว

                6.3 การเตรียมดินและวิธีการปลูก

                6.4 การใส่ปุ๋ย

                6.5 การกำจัดวัชพืช

                6.6 การเก็บเกี่ยวและการนวด

                6.7 ผลผลิต

                                6.7.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต

                                6.7.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

7. ผลกระทบต่อการผลิตการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                7.1 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

                                7.1.1 ผลกระทบจากสภาพแล้ง

                                7.1.2 ผลกระทบจากสภาพน้ำท่วม

                7.2 ผลกระทบจากโรคและแมลง

                                7.2.1 ปัญหาจากโรคไหม้

                                7.2.2 ปัญหาจากแมลงศัตรูข้าว

8. รายได้และรายจ่ายในการทำนา

                8.1 รายได้จากการขายข้าว

                8.2 รายจ่ายในการทำนา

9. ที่มาของข้อมูลและเอกสาร

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

จังหวัดหนองบัวลำภู

1. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองบัวลำภู

                1.1 ข้อมูลทั่วไป

                จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศา 45 ลิปดา ถึง 17 องศา 40 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศา 57 ลิปดา ถึง 102 องศา 41 ลิปดา ตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 208-303 เมตร ระดับความสูงของภูเขามีตั้งแต่ 200-300 เมตร ถึง 600-700 เมตร ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,390.8 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 118.9 วันต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.6 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 71 ตัวจังหวัดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ เป็นระยะทางประมาณ 577 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 3,859,086 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,929 ไร่ แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ (ภาพที่ 1)

                ทิศเหนือ             ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี

                ทิศใต้                 ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น

                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดขอนแก่น

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ จังหวัดเลย

                จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา และอำเภอนาวัง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 496,859 คน เป็นชาย 250,053 คน หญิง 246,806 คน จำนวนบ้านเรือน 120,873 หลังคาเรือน

   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของขอบที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบจนถึงเนินเขา บริเวณตอนกลางของพื้นที่ที่รองรับด้วยกลุ่มหินโคราช โดยมีแนวเขาผาชันทางด้านตะวันออกของกลุ่มหินโคราช และภูเขาสูงของกลุ่มหินที่มีอายุมากกว่ากลุ่มหินโคราชทางด้านตะวันตกและทางเหนือต่อเนื่องไปยังจังหวัดเลย สภาพภูมิประเทศมีลักษณะลาดเอียงจากทางเหนือลงทางใต้ ซึ่งอาจแบ่งลักษณะสภาพภูมิประเทศและธรณีสัณฐาน ได้ดังนี้

                1. พื้นที่ภูเขา (mountainous area)  มีพื้นที่ภูเขาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (slope complex) ระดับความสูงของภูเขามีตั้งแต่ 200-300 เมตร ถึง 600-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา นาวัง นากลาง เป็นพื้นที่ภูเขาของกลุ่มหินที่มีอายุแก่กว่ากลุ่มหินโคราช ได้แก่ กลุ่มหินอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน กลุ่มหินอายุคาร์บอนิเฟอรัส กลุ่มหินอายุเพอร์เมียน กลุ่มหินอายุเพอร์โม-ไทรแอสซิก  ลักษณะของภูเขาเป็นทั้งแบบที่เป็นแนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากจังหวัดเลย บางส่วนเป็นเขาโดดที่กระจัดกระจายไปทั่ว สำหรับในกลุ่มหินอายุยุคมีโซโซอิกหรือหรือกลุ่มหินโคราช ลักษณะภูเขาจะเป็นแบบภูเขาผาชัน (escarpment) คือ มีลักษณะของเขาด้านหนึ่งเป็นหน้าผาชัน และอีกด้านเป็นที่ราบสูงเอียงลาดไปอีกด้านหนึ่ง โดยพื้นที่ภูเขาแบบผาชันนี้ พบอยู่ด้านตะวันออกของจังหวัดโดยวางตัวในแนวเหนือใต้ เป็นแนวแบ่งขอบเขตระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูกับจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังมีแนวสันเขาเล็กๆของกลุ่มหินโคราชที่ขนานกับแนวเขาผาชัน โดยวางตัวอยู่ด้านตะวันตกของเขาผาชัน และเขาประทุนหงาย (synclinal hill) ของภูเก้าบริเวณอำเภอโนนสัง ซึ่งเป็นภูเขาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับภูเวียงของจังหวัดขอนแก่น

                2. พื้นที่ที่มีการปรับระดับหรือพื้นที่ซึ่งเกิดจากการกร่อน (denudation or erosion plain) เป็นพื้นที่ที่พบชั้นดานหินอยู่ไม่ลึกจากพื้นผิวมากนัก ตะกอนพื้นผิวส่วนใหญ่เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ (in situ material) หรือเคลื่อนย้ายไปทับถมในบริเวณต่ำกว่า โดยกระบวนการธรณีสัณฐานต่างๆ สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด (undulating ) ถึงลอนชัน (rolling) จะพบในเขตอำเภอนากลาง นาวัง สุวรรณคูหา บริเวณกลุ่มหินที่มีอายุมากกว่ากลุ่มหินโคราช ได้แก่ หินควอร์ตไซต์ หินชีสต์ หินกรวดมน หินภูเขาไฟ ฯลฯ ส่วนในบริเวณของกลุ่มหินโคราชจะมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (nearly level to gently undulating) ที่เรียกว่า พื้นเกือบราบ (peneplain) โดยชั้นดานหินที่พบ ได้แก่ หินทราย หินทรายแป้ง จะพบในเขตอำเภอเมือง โนนสัง ศรีบุญเรือง

                3. พื้นที่ตะกอนลำน้ำ (fluvial plain) เป็นพื้นที่เกิดใหม่ ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของพื้นที่ปรับระดับหรือพื้นที่การกร่อน ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะและทับถมของลำน้ำในปัจจุบัน โดยจะพบชั้นดานหินหรือหินหรือหินโผล่(outcrop)ตามลำห้วย ในจังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่บริเวณนี้เกิดตามลำห้วยเล็กๆ มีพื้นที่ไม่กว้างมากนัก เช่น ห้วยพะเนียง ซึ่งไหลมาจากพื้นที่แนวเขาด้านตะวันตกบริเวณอำเภอนาวังไหลมาทางตะวันออกผ่านอำเภอเมืองและอำเภอโนนสังแล้วลงสู่เขื่อนน้ำพอง และบริเวณแนวลำน้ำพองซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดขอนแก่น  ขนาดของพื้นที่นี้มีขนาดเล็กเป็นแนวแคบๆไปตามลำน้ำ โดยปกติตะกอนในส่วนพื้นที่นี้จะแสดงลักษณะการทับถมให้เห็นโดยการแสดงเป็นชั้น(stratified) มีสภาพพื้นที่ราบเรียบ (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน,2550)

                1.3 แผนที่จังหวัด

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียง

 

2. สภาพภูมิอากาศและฝนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                2.1 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                ลักษณะอากาศในจังหวัดหนองบัวลําภู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจําป คือจะมีฝนตกฉพาะฤดูกาล สลับกับช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดเจนรวมทั้งภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเทือกเขาล้อมรอบทางด้านตะวันออกและด้านใต ทําให้ฝนที่มาจากมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีน้อย ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนผ่านเข้ามา

ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือน มีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม และจะตกมากในเดือน สิงหาคม-กันยายน เนื่องจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น ปริมาณฝนที่ตกในจังหวัดหนองบัวลําภู โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 978.3 - 1,348.9 มิลลิเมตร ต่อป

ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธอากาศจะหนาวมากในช่วงเดือน ธันวาคม - มกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 16 องศาเซลเซียส

                                2.1.1 อุณหภูมิ

                                2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

                                2.1.3 ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ

                                2.1.4 ช่วงแสง

                2.2 สภาพน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 

3. สภาพดินในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                3.1 สภาพดินโดยทั่วไป

                จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ประมาณ 2,411,929 ไร่ พบดินทั้งหมด 25 กลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 1,976,767 ไร่ หรือร้อยละ 81.96 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นหน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด 7 หน่วย ได้แก่ ที่ดินหินพื้นโผล่ ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน ผาชัน ที่ลาดชันเชิงซ้อน ที่ดินดัดแปลง ที่อยู่อาศัย พื้นที่น้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 435,162 ไร่ หรือร้อยละ 18.04 ของเนื้อที่ทั้งหมด ( ตารางที่ 1) ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินที่เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 97,809 ไร่หรือร้อยละ 4.06 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และที่มีข้อจำกัดบ้างเกี่ยวกับดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนน้ำได้ง่าย มีเนื้อที่ประมาณ 396,749 ไร่หรือร้อยละ 16.45 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ส่วนดินที่เหมาะสมดีสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 46,337 ไร่หรือร้อยละ 1.92 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด และที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีเนื้อที่ประมาณ 565,915 หรือร้อยละ 23.45 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด

                3.2 แผนที่กลุ่มชุดดิน

                หน่วยแผนที่ของกลุ่มชุดดิน (ภาพที่ 2) ที่พบในพื้นจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู  คือ กลุ่มชุดดินที่  40  มีเนื้อที่ประมาณ  616,230ไร่  หรือ 25.56 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด  กลุ่มชุดดินที่ 40   มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่ และไม้ผลค่อนข้างไม่เหมาะสมที่จะนํามาปลูกพืชผักและไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการทํานา เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและสภาพพื้นที่ไม่อํานวย  แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี  กลุ่มชุดดินที่พบรองลงมาคือ  กลุ่มชุดดินที่ 18  มีเนื้อที่ประมาณ  325,193 ไร่  หรือ 13.48  เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด กลุ่มชุดดินที่ 18 พบบริเวณที่ราบต่ำ สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ดินมีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว ในช่วงฤดูฝนมีน้ำขังนานระหว่าง 3-4 เดือน จึงมีศักยภาพเหมาะสมในการทำนามากกว่าการปลูกพืชไร่ พืชผักและไม้ผล ยกเว้นถ้าได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำขังและการระบายน้ำของดิน อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบันสามารถปลูกพืชไร่และพืชผักอายุสั้นได้ ในช่วงฤดูแล้ง ถ้ามีน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติเสริม

 

ภาพที่ 2 แผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัดหนองบัวลำภู

               

                3.3 ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร

                ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร แสดงไว้ใน ตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ของจังหวัดหนองบัวลำภู มีความแตกต่างกันของกลุ่มชุดดินที่พบ และในแต่ละกลุ่มชุดดินความลึกที่แตกต่างกันยังส่งผลต่อสีดิน เนื้อดิน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกด้วย

                3.4 การจำแนกความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับการปลูกพืช 

                ความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับการปลูกพืช จำแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 453 (กองสำรวจและจำแนกดิน ) สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5)

                1. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 97,809 ไร่ หรือร้อยละ 4.06 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                2. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินแน่นทึบหรือค่อนข้างเป็นทราย และอาจขาดแคลนน้ำเมื่อฝนทิ้งช่วง มีเนื้อที่ประมาณ 396,749 ไร่ หรือร้อยละ 16.45 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

                3. ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีเนื้อที่ประมาณ 444,199 ไร่ หรือร้อยละ 18.42 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                4. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 46,337 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                5. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินไม่เหมาะสม มีเนื้อที่ประมาณ 565,915 ไร่ หรือร้อยละ 23.45 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                                - เนื้อดินเป็นดินเหนียว เมื่อขาดน้ำดินจะแห้งแตกระแหงง่าย มีเนื้อที่ประมาณ 18,084 ไร่ หรือร้อยละ 0.75 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

                                - เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ประมาณ 547,831 ไร่ หรือร้อยละ 22.70 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                6. ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชัน กักเก็บน้ำไม่อยู่ เนื้อดินไม่เหมาะสม มีเนื้อที่ประมาณ 377,951 ไร่ หรือร้อยละ 15.67 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                                - เป็นดินลึก มีก้อนหิน เศษหิน และก้อนกรวดปะปน มีเนื้อที่ประมาณ 3,395 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

                                - เป็นดินตื้น มีก้อนหิน เศษหิน และก้อนกรวดปะปนมาก มีเนื้อที่ประมาณ 374,556 ไร่ หรือร้อยละ 15.52 ของเนื้อที่ทั้งหมด 

                7. ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่มีหินพื้นโผล่ปะปน มีก้อนหิน เศษหิน ปะปนมาก และมีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 192,707 ไร่ หรือร้อยละ 7.99 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                                - พื้นที่มีหินพื้นโผล่ มีก้อนกรวด เศษหิน ปะปน มีเนื้อที่ประมาณ 3,726 ไร่ หรือร้อยละ 0.15 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                                - พื้นที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อที่ประมาณ 188,981 ไร่ หรือร้อยละ 7.84 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                3.5 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวทางการแก้ไข

ดินที่มีปัญหามีแนวทางแก้ไข ดังนี้

                ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติในการให้ผลผลิตของพืชต่ำ เนื่องมาจากการมีอินทรียวัตถุ ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและโพแทสเซี่ยม การอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง และความสามารถในการแลกประจุบวกต่ำ ทั้งนี้เป็นเพราะทรัพยากรดินในเขตจังหวัด เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่เป็นหินทรายจากหมวดหินน้ำพองและภูกระดึงเป็นส่วนใหญ่ หรือจากการทำเกษตรกรรมติดต่อมาเป็นเวลานาน

                แนวทางแก้ไข ควรมีการใส่ธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่พอเหมาะแก่พืชแต่ละชนิดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ข้าวควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังหว่าน เพื่อให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วงข้าวตั้งท้อง มีเนื้อที่ประมาณ 1,406,863 ไร่หรือร้อยละ 58.32 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ยกเว้นกลุ่มชุดดินที่ 4, 5, 7, 31B, 33B, 35B, 55B, 56B, 56C

                ดินที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว หมายถึง ดินในที่ลุ่มถึงค่อนข้างลุ่ม ที่มีน้ำแช่ขังปีละ 3-5 เดือน ทั้งนี้อาจเกิดจากน้ำฝนหรือน้ำชลประทาน โดยเนื้อดินมักเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวในดินล่าง ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกข้าว

                แนวทางแก้ไข บริเวณที่สูงขึ้นไปควรยกร่องสำหรับปลูกไม้ผล หรือฝังท่อระบายน้ำทิ้งสำหรับการปลูกพืชไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 99,963 ไร่หรือร้อยละ 4.15 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 4, 5, 6, 7

                ดินทราย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย หรือเป็นดินทรายปนดินร่วนที่มีความหนามากกว่า 50 ซ.ม จากผิวดิน ทำให้ดินอุ้มน้ำได้น้อย ดินขาดแคลนน้ำบ่อยๆ การดูดซับธาตุอาหารต่ำ การชะล้างสูญเสียหน้าดินเกิดได้ง่าย และเกิดร่องลึกในทางน้ำผ่าน

                แนวทางแก้ไข ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีเพื่อรักษาหน้าดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้าอัตรา 10-12 ก.ก/ไร่หรือถั่วพุ่ม 8-10 ก.ก/ไร่หรือปอเทือง 6-8 ก.ก/ไร่) แล้วไถกลบระยะออกดอกจะทำให้คุณภาพของดินด้านกายภาพดีขึ้น มีเนื้อที่ประมาณ 44,246 ไร่หรือร้อยละ 1.83 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 44

                ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชิ้นส่วนขนาดโตมากกว่า 2 ม.ม ปริมาณมากกว่า 35 % โดยปริมาตร และอาจพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ลภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ทำให้ดินมีชิ้นส่วนที่ละเอียดหรือเนื้อดินละเอียดน้อย จึงทำให้ความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารต่ำ เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายก่อนที่พืชจะนำไปใช้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการชอนไชของรากพืชลงไปหาธาตุอาหารและน้ำ การค้ำยันและการทรงตัวของต้นพืชไม่ดีและล้มง่าย พื้นที่ที่เป็นดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวด เศษหิน หรือลูกรัง อยู่บนผิวดินมากๆจะเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและขาดแคลนน้ำได้ง่าย การใช้ประโยชน์บริเวณที่มีหน้าดินอยู่บ้างและไม่มีเศษหิน ก้อนหิน หรือลูกรัง อยู่บนผิวดินมาก

                แนวทางแก้ไข ควรปลูกพืชรากสั้น เช่น พืชไร่ หรือพืชผัก หรือขุดหลุม กว้างxยาวxลึก เท่ากับ 75x75x75 ซ.ม แล้วนำดินอื่นที่เหมาะสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 15-25 ก.ก/หลุมมาใส่เพื่อปลูกไม้ผล บางแห่งที่ตื้นมาก หรือมีเศษหินลอยหน้ามากไม่ควรใช้พื้นที่นั้น จึงเหมาะสำหรับเป็นป่าธรรมชาติเท่านั้น มีเนื้อที่ประมาณ 381,365 ไร่หรือร้อยละ 15.81 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35Cz, 40Bz, 40Cz, 46, 47, 48, 49, RC, RL

                ดินที่มีการชะล้างพังทลาย หมายถึง ดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีการสูญเสียหน้าดิน มักเป็นดินเนื้อหยาบหรือดินตื้น จึงควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ควรได้มีการทำแนวป้องกันการชะล้างพังทลาย

                แนวทางแก้ไข ปลูกแฝกขวางความลาดเทหรือทำขั้นบันไดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 235,973 ไร่หรือร้อยละ 9.78 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 29D, 46D, 47D, 47E, 48D, 48E, 55D, RC, RL, ES, SC

                3.6 ภาพ Profile ดินแต่ละชุด

                3.7 แผนที่แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต

 

4. แหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                4.1 สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไป

                4.2 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทาน

5. ระบบการผลิตและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดหนองบัวลำภู

                5.1 การผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดหนองบัวลำภู

                5.2 พืชเศรษฐกิจ

                พื้นที่ของจังหวัดประมาณร้อยละ 51.10 หรือ ประมาณ 1,229,700 ไร ใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตร  พืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากเป็นอันดับ 1 คือ ข้าวนาป มีเนื้อที่ปลูก 674,659 ไร รองลงมา คือ อ้อยโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 95,424 ไร และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว มีพื้นที่ปลูก 86,096 ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 6)

 

ตารางที่ 6 สถิติการผลิตการเกษตรตามชนิดพืช 10 อันดับแรก (ป 2549/2550)

ลําดับที่ 

ชนิดพืช

เนื้อที่ปลูก (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

1

ข้าวนาป

674659

275403.26

2

อ้อยโรงงาน

95424

859302.83

3

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว

86096

56320.02

4

มันสําปะหลัง

51898

92570.91

5

ยางพารา

49922

532.79

6

ถั่วเหลือง

29656

2567.67

7

ข้าวนาปรัง

10357

55.98

8

มะม่วง

8628

2009.05

9

ลําไย

5645

837.52

10

ยูคาลิปตัส

3004

400

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550

 

6. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                6.1 พันธุ์ข้าว

                6.2 เหตุผลในการใช้พันธุ์ข้าว

                6.3 การเตรียมดินและวิธีการปลูก

                6.4 การใส่ปุ๋ย

                6.5 การกำจัดวัชพืช

                6.6 การเก็บเกี่ยวและการนวด

                6.7 ผลผลิต

                                6.7.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต

                                6.7.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                                พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดหนองบัวลำภู (ภาพที่ 3) ซึ่งแบ่งความเหมาะสมของดิน ได้ดังนี้

                                1. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 97,809 ไร่ หรือร้อยละ 4.06 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                                2. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื้อดินแน่นทึบหรือค่อนข้างเป็นทราย และอาจขาดแคลนน้ำเมื่อฝนทิ้งช่วง มีเนื้อที่ประมาณ 396,749 ไร่ หรือร้อยละ 16.45 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                                3. ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีเนื้อที่ประมาณ 444,199 ไร่ หรือร้อยละ 18.42 ของเนื้อที่ทั้งหมด

 

ภาพที่ 3 พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดหนองบัวลำภู

 

7. ผลกระทบต่อการผลิตการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

                7.1 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

                                7.1.1 ผลกระทบจากสภาพแล้ง

                                7.1.2 ผลกระทบจากสภาพน้ำท่วม

                7.2 ผลกระทบจากโรคและแมลง

                                7.2.1 ปัญหาจากโรคไหม้

                                7.2.2 ปัญหาจากแมลงศัตรูข้าว

8. รายได้และรายจ่ายในการทำนา

                8.1 รายได้จากการขายข้าว

                8.2 รายจ่ายในการทำนา

 

9. ที่มาของข้อมูลและเอกสาร

กรมส่งเสริมการเกษตร. สถิติการผลิตการเกษตรตามชนิดพืช.2550. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://production.doae.go.th

         (วันที่ค้นข้อมูล : 26 มกราคม 2553).

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 2553.แผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัดหนองบัวลำภู [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

         http://www.gissite3.ldd.go.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กุมภาพันธ์ 2553).

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน.พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดหนองบัวลำภู. 2553. [ออนไลน์].

         เข้าถึงได้จาก http://www.gissite3.ldd.go.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กุมภาพันธ์ 2553).

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2550. รายงานสำรวจดินเพื่อการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู. เอกสารวิชา การฉบับที่  16/05/50

        กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Да, ""при всем вашем богатстве и власти вы с вашей изысканной внешностью, громкими титулами, безукоризненным костюмом и лаковыми сапожками не посмеете переступить его порога.

Я знал, что могу "Скачать бесплатно через торрент виндовс хп"рассчитывать на вас, Чиун, сказал "Скачать бесплатно прикольный будильник"Смит, который на самом деле вовсе не был уверен ни в чем подобном.

Танк неуклюже дернулся, и медленно пополз вперед.

Когда замирают эти звуки, ничто больше не мешает осужденному говорить.

Деревянную дверь лавки уже лизал огонь.

Что об этом думает девушка, никого не интересует!

Руки ""ухватили баллон с водой для промывки ветрового стекла.

Только все это может не сработать.

Если ""есть, я полагаю, что ""они еще могут ""одуматься.

Напитанная весенним дождем трава выросла ""на четыре фута и доставала ""Мейтланду до груди.

От комментатора мы ""узнали, что Сигрейв будет вести машину-мишень, тормозящий грузовик ""должен будет вытолкнуть ""ее под удары четырех встречных машин.

Очень привлекательно, подумал Джеф, и был прав.

Вскоре он уже мчался по дороге в Сен-Менехольд, по следам Мака и Маргариты.

Всего ""не перечислишь,-ответил Мак.

Слышала кое-что, прошептала Эйрадис.

Глава 4 На следующее ""утро путешественники проснулись рано, еще до рассвета.

Женщина по-прежнему колотила по ""земле нога, нога, рука, рука, нога, нога, рука, рука, придавая совокуплению диковинный ритм.

И тут же ""насчитал шесть своих изображений.

Даже без какой-либо подготовки я мог слышать жужжание заключенной в нем ци.

Они знали, что приближается неотвратимая гибель, но их движения становились не быстрее, а наоборот, как бы замедлялись.

Второй из предлагаемых вам вариантов касается принцессы Ирены.

В первую секунду изумленный страж только молча таращился на свою пленницу, ""которая свободно парила в воздухе.

Конечно, они ""были тут чуть подольше, изрек Рубин.

Надо стать похожим на одного из охранников и влиться в их ""группу, перебила его Алиса.

Вы, я смотрю, времени даром не теряли.

что-то между ними такое произошло.

крикнул пуэрториканец, И у него есть деньги.

Мистер Хэммонд отложил Бернса, встал, открыл стеклянную дверь в сад и остался стоять, глядя в теплую ночь.

Тогда умри тихо,-отозвался Римо.

Я подумал, что мы, быть может, еще успеем вернуться до того, как пойдет дождь.

Мне хочется что-то делать, но я даже не знаю, что именно я хочу.

Но на этот раз он заснял Мастера Синанджу и его уче-ника, ибо теперь Чиун не сомневался, что вчерашний танцор в маске драко-на на празднике был не кто иной, как Сэм-ми Ки.

Именно поэтому вы постоянно ссоритесь и именно поэтому так привязаны друг к другу.

Я и не знала, что у вас с Коркой все на мази.

На протяжении долгих веков существования ассасинов из Синанджу, каждый Мастер иногда переживал такой период, когда все, чему его обучали, как бы отступало, только затем, однако же, чтобы потом еще полнее расцвести.

На берегу принц сбросил изящные туфли и ступил босой ногой на чистый белый песок.

Как это ни странно, но мне совершенно не приходило в голову, что и мое положение не совсем обычно.

Римо почуял запах лука и чеснока и сделал шаг назад.

Ее, как выяснилось, не обязательно персонифицировать.

Наоборот, оно было осквернено самым гнусным кощунством.

Маюми говорила так свободно и откровенно, что мои подозрения рассеялись.

Ее ткацкий станок состоит всего из нескольких деревянных частей грубой работы.

Он отказался подчиниться прямому приказу исследовать Каллисто и затем направился к Урану.

Профессор Байлер наш эксперт по звездному камню, ответил Надлер.

Даже смех его был старый, похожий на какой-то скрип, исходящий из глубины пересохшей глотки.

Однако в тот день им не довелось увидеть ни величавые высоты Хиндхеда, ни серебристую ленту Темзы.

Кэти О'Доннел отрабатывала этот стон еще с самого первого года в колледже.

Сквозь клубы пыли он увидел на переднем танке фигуру Бартоломью Бронзини, стоявшего на броне рядом с открытым люком.

Большинство людей за завтраком довольствуется одной газетой.

Миссис Корк с досадой прищелкнула языком и вышла из комнаты, мистер Трампер за ней.

Смит положил трубку телефона, напрямую связывающего его с Белым домом.

После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за Бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход.

Я был уверен, что меня ведет сама звезда любви.

Правда, в возрасте шести лет, когда кровь особенно горяча, я однажды шмякнул на голову своей гувернантке тарелку с овсяной кашей, но эта погрешность против этикета всего лишь исключение.

Едва "касперский интернет секьюрити пробная версия скачать"различимое шуршание травы объявило о возвращении Мизара.

От нее валил дым, но она застыла, и над ней по-прежнему светила луна.

Он "Скачать образец счет фактура"кинулся к ней, и тут ее фигура начала сжиматься, съеживаться, теряя привычные очертания, становясь все более костлявой и угловатой.

Осторожно раздвинув траву, выглянул на поляну, где возле норы увидел зверька.

Холран выбрался из бассейна и сунул ноги в сандалии.

Властелин Ушедших превратил тебя в существо из Веритэ, Ангел Вирту.

Демоны принялись накапливать ци "Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных заданий"и ресурсы.

Каждые десять тактов он делал глоток через соломинку.

Он глубоко вздохнул и расправил плечи.

Бред,-безмятежным тоном ответил Чиун.

Я предлагаю "Обломов"договориться по-хорошему.

Существует некто, кто, как я полагал, всего лишь персонаж мифов царства тьмы.

Я сравнил их с теми, что хранились в моей памяти, и впервые взялся за рули шлюпки-дрифтера.

Тут Шендон сделал еще шаг и меня накрыло лавиной камней.

Сквозь прозрачную пелену облаков пробивался свет звезд.

И я могу ответить тебе, сказал противник, но ответ связан с принуждением.

Только после того, как оно произошло и было обнаружено.

Я начал было смеяться, потом подавил смех.

Транспортное средство, которым мы воспользуемся, чтобы попасть куда нужно, так как и раньше, "игры для мальчиков динозавры"для того, чтобы прийти сюда, нам пришлось сначала пройти через комнату со скелетом Бармаглота.

Адам снова обратился за помощью к Гордону Люциферу.

Кольтер не шевельнулся, когда нож шамана заплясал на его рубашке и штанах из "календарь овуляции скачать безплатно"оленьей кожи.

Они, наконец, учатся сотрудничать, "фильмы на телефоны nokia скачать"а не состязаться.

Большинством в три четверти голосов демоны решили принять ваш дар и позволить вам уладить ваши отношения с Висс если это окажется "скачать молодые и злые торрента"вам под силу.

Я хотел по возможности тверже зафиксировать в памяти эту местность, чтобы легче было находить сюда дорогу через Отражения, а не утруждать себя, заново открывая дверь.

Вслед ему несся высокий, неприятный звук.

Затем сходил в кладовую и взял еды.

Подлинная эмоциональная нужда, отвечая телу суррогатом желания, не приносит реального удовлетворения, а дает тревогу и дискомфорт, потому что в этих делах психика должна быть открытой системой.

Трудно было сказать, где внутри этой распухшей плоти кости лежали неправильно.

ГЛАВА 10 бомбоубежище Над головой шумели машины.

Он подтянул ноги и прыгнул туда, откуда и шел этот звук, откинув назад голову, резкое шипение вырвалось из его глотки.

Неожиданная находка бочонка побудила его к дальнейшим поискам среди обломков разбившегося корабля.

Внешний факт состоит в том, что в дом никто не входил.

По крайней мере, я знаю, куда ее повезли''.

Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу.

Его сестра, сэр, и старая Норна из Фитфул-Хэда.

Повинуясь вращению планеты, дневная граница смещалась по суше, словно ускользающая тень.

В лагере наступила мертвая тишина.

Он услышал, как хрустнул тонкий лед под ударом его подошв этот хруст был похож на шуршание целлофановой обертки от бисквита.

Я не для того учил тебя Синанджу, чтобы и ты становился рабом.

Посмотрите на генерала Джорджа Паттона, который ни разу не отступился от своих идей, хотя его тоже преследовали неудачи.

Мой человек идет по лучшему следу, который у нас имеется, и, честно говоря, господин президент, я рад, что на это у нас есть он.

Как выяснилось, Рабинович связался с местными уголовниками и занялся созданием своего рода криминальной империи.

И "Скачать программу для записи образа на диск" как paз сейчас он немножко бредит.

Наверно, он же "драйвера для модема мтс коннект скачать" сам и был свидетелем нашего постыдного "клипы аниме скачать" бегства.

Мастеру Морису будет приятно, если он увидит, что мы с тобой о нем беспокоимся.

сумасшедшего, "игры скачать тарзан" например, то для первых существуют исправительные лагеря, а для вторых уже известные читателю психиатрические больницы.

Во всяком случае, человек обращался к ней, как будто ждал, "скачать шарманка баскова" что она поймет каждое слово.

Они думали, что оттуда "флеш игры выйти из комнаты" всего безопаснее подойти к нему, так предположил Карлос, "песни кавказа скачать" и он оказался прав.

Таким образом он не собьется со счета.

На этот раз алхимик прибавил к тому, что он якобы получил химическим путем, еще больше королевского золота.

Она не двигалась ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево.

Жил он в лесу, как дикарь, и изредка нанимался к окрестным плантаторам, нуждавшимся в его услугах и услугах его омерзительных псов.

Мы ответственны за жизнь наших последователей.

Мисс Блейз смотрела во все глаза, силясь увидеть капли крови, но не видела ни одной.

Дилвиш изогнулся, стараясь не сдвинуть в сторону плащ, закрывавший их от огненных хлопьев, и оглянулся назад.

Истина заключалась в том, что КЮРЕ больше не нужны были ни ранее занимаемые им помещения в санатории Фолкрофт в Рай, штат Нью-Йорк, ни тайники, выдолбленные в известковых холмах "Малое собрание сочинений" за солевыми равнинами в Гранд-Кейс.

Так что никаких препятствий на пути к цели перед нею не было.

Хлопнув крышкой багажника, Мейтланд взял костыль и потащился к капоту.

Римо заметил, что у остальных дверей тоже стоят полицейские и детективы.

Подумайте о статусе мировой экономики, когда известно, где находится каждый гривенник и на что он пойдет!

Он оглядел "Пушкин Сказки" меня с ног до головы, с нескрываемым интересом впитывая каждую деталь моих травм, но меня "Полная Хрестоматия для 1-4 кл. Согласно школьн. программе" больше занимала женщина, которая приближалась ко мне, опираясь на трость.

Он взглянул на миссис Корк и с болью заметил, что та "Волк и семеро козлят" ничуть не смягчилась.

Конечно, у вас просто не было времени как следует пораскинуть мозгами, сказал я с "Ангел Смерти" некоторой надеждой.

Сила удара его ноги была такова, что под "История о пророках От Адама до Мухаммада" ковром раскололась половая доска, и Натан провалился, голова его недоуменно поворачивалась из стороны в сторону.

С каждым днем силы его убывали.

Возьми Пьерпонта Моргана, Генри Форда или Селфриджа и остальных они не работают.

Взявшись "Sims 2 castaway stories скачать" поудобнее за рукоятку, каждый полоснул плетью по обнаженной спине женщины.

Громкие звуки отчетливо разносились в тихом утреннем воздухе.

Ни одна душа не узнает, от кого эти лакомства, только, поверьте, у парня всего вдоволь.

Ведь, кроме меня, никто не знает толком, где это.

Австрийские войска заняли Вахав, а когда девятнадцатого октября пал Лейпциг.

Общий разговор становился все беспорядочнее, и вдруг кто-то назвал имя, заставившее "Скачать acdsee на русском языке" всех умолкнуть.

Хвала богам, я всего лишь помощник и не отвечаю за строительство в целом.

Том Гарден сопоставил какие-то разрозненные образы.

Следы были глубоко вдавлены и шли с большими интервалами.

Развернувшись на каблуках, он поднялся по холму к двум каменным столбам и красному шатру, примостившемуся в их тени.

Оаким садится перед троном, оглядывает себя, смотрит вверх на Анубиса.

Погоди минуту, черт побери, сказала Джэнси.

У героя имеется полоумный друг, готовый ради него вляпаться в самую дурацкую историю.

А физиономия ну до того благообразная, архиепископ позавидует.

Ужасно, сказал он на всякий случай.

Затем Мастер Синанджу повернулся к пол-ковнику Дитко и дал документ на подпись ему.

Взрыватель был самый лучший, и я сама его проверила.

Это так древние римляне шутили, объяснил я.

Я так ясно представил себе эту картину, "взять кредит на 10 лет" что она вдруг возникла передо мной в клубящемся тумане стены.

Не будем об этом говорить, Швейк!

Значит, и это прошло без промаха.

О том же, где укроется теперь сам Карлос, не должен знать никто, кроме одного-двух верных друзей.

Он сел, не отводя устремленных на меня глаз.

Это было напыщенное ничтожество, главным достижением которого было то, что Опекуны университета сделались подпевалами.

Через некоторое время все придет в норму.

Она права, раздался голос у меня за спиной.

Вероятно, придет время, когда они попробуют навалиться на него.

Почва дрожала, хотя, с другой стороны, она тут всегда дрожит.

Я по-прежнему ничего не вижу, но у нее, кажется, "купить шевроле в кредит" нет проблем с ориентировкой.

Горбун сплюнул на дорогу, что сразу же заставило ведьму замолчать.

Мирон и Ансельмо переглянулись.

понимаете, это все было в дневниках Декстера Морли.

Хорошо, ты веди, а я пойду средом, передразнил его Бронзини, широким жестом показывая в сторону двери.

Лаборатория МОЗСХО представляла собой одну из величайших тайн в области научных исследований.

Но на выходе из трубы сплав имел вид великолепного желтого металла с легким светлым налетом окалины на поверхности.

Римо ощутил, как воздух снова изменился, услышал шорох почти незаметного движения, когда изящный палец медленно отвел назад курок.

Сэмми бросился к воротам и оглянулся солдат не видно.

Время моего пребывания на Мегапее подошло к концу.

Чиун решил, что тогда Римо бы стал неуправляемым.

Не знаю, она смотрела на цветы.

Краем глаза он узрел женщину, ставящую еду на поднос.

Наверху и очень близко от того места, вы увидите стекловидную иллюстрацию.

На восток, скомандовал я, осмотревшись.

Он созовет свой народ и поведет его к Воротам, к новой жизни.

Такое впечатление, что я превратилась в существо из Веритэ.

Это рваными рывками пытался остановиться фургон, но его с силой развернуло, и послышался глухой удар.

Он не мог сказать, как долго продолжалась в нем борьба эмоций, так как неотрывно следил за теми двумя, которые были разными прототипами одного.

Теперь Римо скользил под водой, двигаясь сквозь ее толщу не так, как плывет человек, но так, как учил его Чиун подобно рыбе, будучи в воде и точно состоя из нее же.

Я владел ценностью, и это освобождало меня от случайных эмоций, а ее реализация могла вернуть мне некую меру господства, могла принести мне новый авторитет.

Первая волна нападающих захватила нас прямо на равнине, где тропа выходила со "работа +на дому +в самаре" склона на ровную местность.

Итак, мы закончили работу, вернулись на Станцию-Один и отправились каждый по своим делам.

Дверь отворилась, но Ивен не повернулась к ней.

Освободив ее от пут "чай ключи здоровья" заклинаний, он заиграл.

глава тринадцатая Энн Бенедик вышла на террасу и медленно спустилась в сад.

Last Updated ( Monday, 21 April 2014 10:15 )
 
Banner
Copyright © 2017 มุมการจัดการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.